Privacyverklaring

Privacyverklaring 2023
Op 25 mei 2018 is de privacywetgeving, ook wel Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) genoemd, van kracht gegaan. De AVG verplicht iedereen die onderneemt om zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens (organisatorisch en technisch) en de privacy van cliënten te waarborgen.

Psyche & zo (praktijk voor integratieve therapie, hypnotherapie en coaching) vindt jouw privacy en het zorgvuldig omgaan met jouw gegevens ook belangrijk. In deze privacyverklaring lees je meer over de manier waarop Psyche & zo jouw privacy wil waarborgen. Hiermee voldoet Psyche & zo aan de nieuwe Europese normen, zoals vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

In deze privacyverklaring staat o.a. beschreven welke persoonsgegevens Psyche & zo verzamelt wanneer je de website (op dit moment op 19 mei 2019 nog in opbouw) of wanneer je gebruik maakt van de dienstverlening van Psyche & zo. Ook lees je waarom gegevens worden verzameld, wat ermee gedaan wordt en lees je hoe je je gegevens kunt inzien, wijzigen of verwijderen.

Jouw privacy bij begeleiding door Psyche & zo
Voor een goede begeleiding is het noodzakelijk dat er een dossier wordt aangelegd. Dit is een wettelijke plicht volgens de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO). Dit dossier wordt 15 jaar bewaard, conform de wet (WGBO). Jouw dossier bevat:
– aantekeningen over jouw (fysieke en mentale) gezondheidstoestand;
– schriftelijke verslagen van de consulten (aantekeningen);
– gegevens over eventuele eerder uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

En wanneer van toepassing:
– rapportages aan derden;
– gegevens van andere zorgverleners (bijvoorbeeld van een huisarts). Deze zijn alleen aanwezig wanneer je toestemming hebt verleend.

De gegevens uit jouw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen worden gebruikt:
– Informeren van andere zorgverleners, bijvoorbeeld als de begeleiding is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming;
– voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiaal overleg;
– een klein deel van de gegevens uit jouw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie (facturen en boekhouding).

Als jouw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in jouw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

Als ik vanwege een ander reden gebruik wil maken van jouw gegevens, dan zal ik je eerst informeren en expliciet om je toestemming vragen.

Om jouw privacy te waarborgen wordt binnen de praktijk:
– zorgvuldig omgegaan met jouw persoonlijke en medische gegevens;
– ervoor gezorgd dat onbevoegden geen toegang hebben tot jouw gegevens.

Privacy op de zorgnota
Op de zorgnota die je ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat je deze kunt declareren bij jouw zorgverzekeraar:
– je naam, adres en woonplaats;
– je geboortedatum;
– de datum van de sessie;
– een korte omschrijving van de begeleiding van Psyche & zo, zoals bijvoorbeeld ‘hypnotherapie’;
– de kosten van de sessie;
– wanneer de zorgverzekeraar dit vraagt: jouw polisnummer en de naam van jouw zorgverzekeraar.

Jouw rechten
Iedere natuurlijke persoon van wie persoonsgegevens worden verwerkt, heeft recht op inzage, correctie, verwijdering (met uitzondering op de wet WGBO) of het meenemen ten aanzien van de verwerking van zijn persoonsgegevens.

Cookieverklaring (op 19 mei 2019 nog niet van toepassing in verband met website in opbouw)
Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals hoeveel bezoekers de website hebben bezocht en hoe lang dit bezoek duurt. Ze worden gebruikt voor statistische analyses van bezoekgedrag. Met deze informatie kan de indeling en de informatie op de website verder worden verbeterd. Bij het bezoek aan de website van Psyche & zo plaatsen we cookies. Met een cookie weten we welke pagina’s je op de website hebt bezocht. Het plaatsen van cookies helpt om de website te verbeteren.

Psyche & zo behoudt zich het recht voor om wijzigingen in deze verklaring aan te brengen wanneer dit nodig is.
januari 2023

Belangrijke opmerking over gegevensverwerking in verbinding met Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Ireland Limited. Als de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website zich buiten de Europese Economische Ruimte en Zwitserland gevestigd is, dan wordt de Google Analytics-gegevensverwerking uitgevoerd door Google LLC. In het volgende worden Google LLC en Google Ireland Limited “Google” genoemd.

Google Analytics maakt gebruik van zogenoemde “Cookies”. Dit zijn tekstbestandjes die op de computer van de bezoeker van de site worden opgeslagen en die analyse van het gebruik van de website door de bezoeker mogelijk maken. De door deze cookies gegenereerde informatie over het gebruik van deze website door de bezoeker van de website (met inbegrip van het verkorte IP-adres) wordt over het algemeen naar een server van Google gestuurd en daar opgeslagen.

Google Analytics wordt op deze website uitsluitend gebruikt met de extensie “_anonymizeIp()”. Deze extensie zorgt voor anonimisering van het IP-adres door het in te korten en sluit directe persoonlijke verwijzingen uit. Met deze extensie verkort Google het IP-adres binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte hebben ondertekend. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een Google-server in de VS verzonden en daar verkort. Het IP-adres dat in het kader van Google Analytics door de betreffende browser wordt verzonden, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.

In opdracht van de exploitant van de website zal Google de verzamelde informatie gebruiken om het gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en om de site-exploitant andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik te bieden (art. 6 lid 1f AVG). De gerechtvaardigde interesse in de gegevensverwerking ligt in de optimalisatie van deze website, de analyse van het gebruik van de website en de aanpassing van de inhoud. De belangen van de gebruikers worden door pseudonimisering voldoende beschermd.

Google LLC. garandeert een passend niveau van gegevensbescherming op basis van de Europese standaardcontractbepalingen. De verzonden en aan cookies, gebruikers-ID’s (bijv. gebruikers-ID’s) of reclame-ID’s gekoppelde gegevens worden na 50 maanden automatisch verwijderd. Gegevens waarvan de bewaartermijn is bereikt, worden één keer per maand automatisch verwijderd.

De bezoeker van de website kan het gebruik van cookies weigeren door de passende instellingen in zijn browser te selecteren. De bezoeker kan ook verhinderen dat Google informatie (inclusief het IP-adres) verzamelt via cookies en deze informatie verwerkt door deze browser plugin te downloaden en te installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

De bezoeker van de site kan voorkomen dat Google Analytics gegevens verzamelt door hier te klikken. Er wordt dan een “opt-out cookie” op de website geplaatst, dat zorgt dat de gegevens van de websitebezoeker niet meer worden verzameld als de bezoeker de website bezoekt.

Meer informatie over gegevensverwerking en gegevensgebruik door Google, de mogelijkheden voor instellingen en bezwaar vindt je in de privacyverklaring van Google (https://policies.google.com/privacy?hl=nl) en in de instellingen voor Google Ads (https://adssettings.google.com/authenticated).

 

reCAPTCHA

We gebruiken de reCAPTCHA service van Google LLC (Google) om gegevens te beschermen die verstuurd worden via deze website. Die functie controleert of een bericht wel door een persoon wordt verstuurd, om zo te voorkomen dat ‘spam bots’ bijvoorbeeld automatisch berichten sturen of commentaren achterlaten. Hierbij worden het IP adres van een bezoeker en mogelijk ook andere data verstuurd om Google reCAPTCHA te laten werken. De inhoud van een bericht wordt hiervoor verstuurd naar en verwerkt door Google. Het IP adres wordt hierbij afgekort en daardoor anoniem gemaakt in landen die deel uitmaken van de EU en staten die deelnemen aan het verdrag voor het Europese economische gebied. In uitzonderingsgevallen wordt een IP adres volledig doorgegeven aan een Google server in de Verenigde Staten en daar afgekort. Namens de bezitter van deze website gebruikt Google deze gegevens om je gebruik van deze dienst te evalueren. Het IP adres dat reCAPTCHA doorgeeft, wordt niet samengevoegd met andere data van Google. Op het verzamelen van deze gegevens zijn Google’s regels voor gegevensbescherming van toepassing. Meer informatie over over Google’s privacybeleid vind je op deze pagina: https://policies.google.com/privacy?hl=nl Door reCAPTCHA te gebruiken ga je ermee akkoord dat Google gegevens over jou verwerkt op de manier en voor het doel zoals hierboven beschreven.